BAŞVURU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU
 
 
BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 


 

1- Su Ürünleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (SÜHADYEK) her ayın son haftası toplanır.

2- Başvuruların her ayın 20’sinden önce yapılması gerekmektedir.

3- Başvurunun Etik Kurul toplantısının gündemine alınabilmesi için, her ayın 20’sinden önce aşağıda belirtildiği şekilde eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Başvuru;

a- Dilekçe (araştırmanın yürütücüsü tarafından imzalanmalı),

b- Araştırma Projesi Başvuru Formu,

c- Taahhütname

ıslak imzalı olarak Etik Kurul Sekreterliğine asıl ve pdf formatında teslim edilerek yapılır.

Not: Araştırma Projesi Başvuru Formunun her sayfası yürütücü tarafından paraflanmış olmalıdır. Ayrıca imzalı başvuru belgelerinin tamamı taranarak pdf formatında suhadyek@mu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

4- Başvuru için gerekli formlar web sayfamızda Belgeler/Formlar sekmesinde yer almaktadır.


5- Gerçekleştirilecek araştırma çalışmalarının, Bakanlıktan ruhsatlı olan Su Ürünleri Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesinde (Ören) gerçekleştirilmesi esastır.

6- Su Ürünleri Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi dışında gerçekleştirilmesi planlanan araştırma çalışmaları, ilgili Yönetmelikte proje bazlı çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.
Proje bazlı çalışmalar için Kurulumuza yapılacak başvuru öncesinde;

a- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvurularak projeye ilişkin Bakanlık'tan (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) izin yazısı alınmalı,

b- Araştırma çalışmasının gerçekleştirileceği işletme/kurum yetkilisi tarafından imzalı  Aydınlatılmış Gönüllü İşletme Onam Formu hazırlanmalıdır.

Proje bazlı çalışmalar için başvuru; Madde 3'de belirtildiği şekilde ve bunlara ilave olarak, yukarıda belirtilen Bakanlığın izin yazısı, Aydınlatılmış Gönüllü İşletme Onam Formu, araştırma çalışmasının ruhsatlı deney ünitesinde gerçekleştirilmemesine ilişkin gerekçe ve hayvan refahına yönelik sağlanacak bakım şartlarını içeren proje yürütücüsü tarafından imzalı beyanname ile birlikte Etik Kurul Sekreterliğine asıl ve pdf formatında teslim edilerek yapılır.

7- Doğal yaşamdaki hayvanlar ile ilgili proje başvurularında Etik Kurul kararı sonrası mutlaka Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuru yapılmalıdır.
Mevzuat gereği alınması gereken tüm izinler proje yürütücüsü/proje ekibinin sorumluluğundadır.

8- Eğitim amaçlı çalışmalar için ise;

a- Eğitim Amaçlı Başvuru Formu,

b- Taahhütname

hazırlanarak Madde 3’de belirtildiği şekilde yapılır.

9- Yüksek lisans, doktora tezlerinde tez danışmanı proje yürütücüsü olarak yazılmalıdır. Yüksek lisans/doktora tez projelerinde, yüksek lisans/doktora öğrencilerinin “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”na sahip olması zorunludur.

10- Araştırma projelerinde ise, hayvana prosedür uygulayacak araştırmacıların “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”na sahip olması zorunludur.

11- Araştırmada ekibindeki kişiler ve görev dağılımları, araştırma projesi başvuru formunda (madde 4) tanımlanmalıdır. Hayvanlar üzerinde prosedür uygulayacak kişiler belirtilmelidir. 

12- Araştırma Projesi Başvuru Formunun tüm maddeleri anlaşılır bir şekilde titizlikle doldurulmalıdır. Araştırma önerisi, amacı, materyal metodu net bir şekilde anlatılmalı ve konuya ilişkin literatür bilgisi verilmelidir. Hayvanların refahına yönelik ortam ve bakım şartları, stres oluşturabilecek şartlar, hayvanlara uygulanacak prosedürler ve bunlara ilişkin alınacak önlemler, 3R ilkesinin uygulanma şekli belirlenerek, başvuru formunda belirtilmelidir.

13- Etik Kurula yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde;
“uygun”, “düzeltilmesi gerekir”, “şartlı olarak uygun” veya “uygun değildir” şeklinde karar verilir.
Kararlar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Etik Kurul tarafından verilen kararlar mevzuat gereği beş yıl süre için geçerlidir. 

14- Etik Kurul oluru, onaylanan araştırma protokolüne uygun olarak çalışmanın yürütülmesi için geçerlidir. Araştırma protokolünde ve araştırmaya katılacak kişilerde öngörülen değişiklikler öncesinde proje yürütücüsü tarafından Etik Kurula başvuru yapılarak onay alınmalıdır.

15- Proje yürütücüleri, Etik Kurulun karar tarihinden itibaren her yıl ara rapor ve proje çalışmasının sona ermesine takiben 3 ay içerisinde sonuç raporunu hazırlayıp Etik Kurula sunmalıdır.
Ara rapor ve sonuç raporu formatları web sayfamızda Belgeler/Formlar sekmesinde yer almaktadır.

16- Etik Kuruldan onay alan tüm araştırma çalışmaları, hayvan refahı kapsamında Etik Kurul’un ve Hayvan Refah Biriminin denetimine açıktır.

Lütfen web sayfamızdan 
MSKÜ-SÜHADYEK YÖNERGESİ ‘ni okuyunuz !

>